Har du Glömt lösenord eller behöver du Hjälp med inloggningen?

Skapa ett konto här för att logga in!

Terms of service

Användarvillkor | Allmänna villkor | Integritetspolicy | Cookie policy

Last updated 2018-05-24

Användarvillkor

Mecenat AB, org.nr. 556317-4076, (”Mecenat”, ”Mecenat Alumni”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är innehavare av och driver denna sajt (”sajten”).

1. Avtal

Åtkomst till och användning av Sajten omfattas av samtliga tillämpliga lagar och regler samt dessa Användarvillkor.

När du använder sajten, samtycker du till dessa Användarvillkor som utgör ett juridiskt bindande avtal. Om du inte samtycker till dem, ber vi dig lämna sajten.

Dessa Användarvillkor kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande. De senaste Användarvillkoren kommer att finnas publicerade på sajten. För att vara säker på att du känner till de användarvillkor som ger dig åtkomst till sajten bör du alltid gå igenom Användarvillkoren innan du använder sajten.

2. Immateriella rättigheter

Mecenat är innehavare och/eller behörig användare av all design, text, innehåll, information, urval och uppställning av innehåll, organisering, grafik, design, sammanställningar och annat som anknyter till denna sajt (”IPR”). Din användning av sajten ger dig ingen licens till eventuell IPR. Ingenting på denna sajt ska tolkas som beviljande av eventuell licens eller rättighet att använda någon IPR utan vårt eller utomstående rättighetsinnehavares skriftliga tillstånd.

3. Ansvarsbegränsning

VI FÖRSÖKER HÅLLA DENNA SAJT I DRIFT, VIRUSFRI OCH SÄKER, MEN DU ANVÄNDER SAJTEN PÅ EGEN RISK. VI TILLHANDAHÅLLER SAJTEN UTAN KOSTNAD, SOM DEN ÄR OCH TILLGÄNGLIG UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKE INTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT DENNA SAJT ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKER ELLER FELFRI ELLER ATT TJÄNSTERNA ALLTID KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, FÖRSENING ELLER BRISTER. MECENAT ANSVARAR INTE FÖR UTOMSTÅENDES HANDLINGAR, INNEHÅLL, INFORMATION ELLER UPPGIFTER OCH DU BEFRIAR OSS, VÅRA STYRELSELEDAMÖTER, BEFATTNINGSHAVARE, ANSTÄLLDA OCH OMBUD FRÅN EVENTUELLA KRAV OCH SKADESTÅND, KÄNDA OCH OKÄNDA SOM UPPSTÅR UR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL, KRAV DU KAN HA MOT SÅDAN UTOMSTÅENDE PART.2MECENAT ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELL OLYCKSFALLS-, FÖLJD-, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA SAJT. MECENATS SAMMANLAGDA ANSVAR SKA UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER BEGRÄNSAS TILL ETT HUNDRA (100) EURO. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET AV ANSVAR ELLER OLYCKSFALLS- ELLER FÖLJDSKADOR, I VILKET FALLBEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. I SÅDANT FALL SKA MECENATS ANSVAR VARA BEGRÄNSAT SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER.

4. Personuppgifter

När du accepterar dessa Användarvillkor, bekräftar du att du har läst igenom och förstått villkoren i vår Integritetspolicy och att du samtycker till den.

Med undantag för personuppgifter, behandlas alla meddelanden eller allt material du publicerar eller överför till oss via Internet som icke-konfidentiellt och generiskt. Vid överföring av personuppgifter till oss, ger du oss uttryckligen tillstånd att sprida och/eller använda sådana uppgifter för alla lagliga ändamål i enlighet med vårIntegritetspolicy.

Oaktat det ovannämnda, kommer alla personuppgifter som lämnas till oss på grund av denna sajt att behandlas i enlighet med vår Integritetspolicy.

5. Tvistelösning

Detta Avtal, och eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår ur eller i anslutning därtill, ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Tvist i anledning av dessa Användarvillkor ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

Mecenats allmänna villkor

Mecenat AB, org.nr. 556317-4076, (”Mecenat”, ”Mecenat Alumni”, “vi”, “oss” eller “vår”) har ett stort antal samarbetspartners som tillhandahåller olika varor och tjänster. Vi förser våra medlemmar med attraktiva rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners. När Du ansöker om medlemskap och accepterar dessa Allmänna Villkor (”Allmänna Villkor”) kommer Du att kunna dra nytta av våra Tjänster.

Mecenat tillhandahåller sina Tjänster genom olika webbaserade lösningar (både egna och samarbetspartners sajter och mobilapp(ar) och annan tillgänglig teknologi). Tjänsterna och Ditt Medlemskap regleras av dessa Allmänna Villkor.

Om Du inte accepterar dessa Allmänna Villkor får Du inte använda Tjänsterna.

1. Integritet

Vi tar dataskydd på mycket stort allvar och är måna om Din integritet. Din integritet regleras därför av den Integritetspolicy som utgör del av dessa Allmänna Villkor.

2. Definitioner

I dessa Allmänna Villkor ska följande uttryck ha den innebörd som anges nedan.

Medlemskap” avser det medlemskap Du behöver aktivera för att använda våra Tjänster.

Tjänster” avser alla tjänster som vi erbjuder våra medlemmar, inkluderande men inte begränsat till, riktade meddelanden, erbjudanden om rabatter från våra samarbetspartners, möjlighet att vidarebefordra meddelanden till och få meddelanden från andra medlemmar och när tjänster från tid till annan ändras.

Du”, ”Ditt” och ”Din” refererar till den person som använder Tjänsterna och som accepterar dessa Allmänna Villkor.

Andra ord och uttryck som skrivs med inledande versal har i dessa Allmänna Villkor den betydelse som anges på andra ställen i dessa Allmänna Villkor.

3. Aktivering av Medlemskap

Du kan bara använda våra Tjänster om Du aktiverat Ditt Medlemskap. För att aktivera Ditt Medlemskap, måste Du vara berättigad till våra Tjänster och ha fyllt arton (18) år. Vänligen notera att Du också behöver lämna vissa person- och kontaktuppgifter för att kunna använda Tjänsterna och att Du samtycker till att vi samlar in och använder de uppgifterna i enlighet med vår Integritetspolicy.

4. Dina åtaganden

Vi vill att våra Tjänster ska vara av högsta kvalitet och till bäst nytta för våra medlemmar; därför behöver vi Din hjälp. Det inkluderar följande försäkringar och åtaganden från Dig:

(a) Du försäkrar att Du är berättigad till att använda våra Tjänster.
(b) Du försäkrar att Du inte kommer störa, ändra eller på annat sätt hindra Mecenats aktiviteter.
(c) Du försäkrar att de uppgifter Du lämnat Mecenat inte innehåller felaktig information och att du fortlöpande ser till att informationen hålls uppdaterad.
(d) Du kommer inte lämna ut Ditt lösenord, låta någon annan få tillgång till Ditt konto, eller göra något annat som kan äventyra Ditt kontos säkerhet.
(e) Du bekräftar och accepterar att alla immateriella rättigheter för Tjänsterna tillhör Mecenat.
(f) Du kommer att iaktta alla tillämpliga lagar när Du använder Tjänsterna.
(g) Vi tillhandahåller våra Tjänster till Dig utan kostnad. Du bekräftar dock att Du ansvarar för eventuella kostnader eller avgifter Du kan ådra Dig genom att använda våra Tjänster t.ex. tillämpliga dataavgifter genom Din operatör när Du använder Tjänster via Din tekniska utrustning.

5. Tjänsternas innehåll

Vissa Tjänster stöds av reklamintäkter och kan visa annonser och erbjudanden och Du samtycker till att vi får placera sådana annonser och erbjudanden i Tjänsterna. Typen, placeringen och omfattningen av sådana annonser och erbjudanden kan ändras utan föregående meddelande till Dig.

Du samtycker till att vi skickar ut (och att Du mottar) reklam, erbjudanden och annan information om Mecenat och Tjänsterna, varor och tjänster från Mecenats samarbetspartners och information om Mecenats samarbetspartners via post, e-post, mobiltelefoni, Mecenats och dess samarbetspartners mobilappar och annan tillgänglig teknologi.

Du är medveten om att den information vi tillhandahåller, inklusive innehåll i eventuella Tjänster, kan var helt eller delvis felaktig eller inkorrekt och att Du själv ansvarar för Din användning av den information vi tillhandahåller.

6. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att när som helst i tiden ändra dessa Villkor. För att Du ska kunna ta ställning till de ändrade villkoren innan Du fortsätter att använda Tjänsterna, kommer vi att meddela Dig genom att skicka meddelande genom Tjänsterna och/eller skicka Dig ett e-postmeddelande.

Om Du inte accepterar de nya Allmänna Villkoren står det Dig fritt att avvisa dem. Tyvärr kommer Du så fall inte längre kunna ha åtkomst till eller använda våra Tjänster. Om Du på något sätt använder våra Tjänster efter ändring av de Allmänna Villkoren, lämnar Du Ditt samtycke till den nya versionen.

7. Uppsägning

Du eller Mecenat kan när som helst säga upp Tjänsterna med omedelbar verkan.

Om Du vill säga upp Tjänsterna kan Du helt enkelt meddela oss genom att skicka oss e-post eller använda de kontaktuppgifter som anges nedan under punkt 11. Om vi vill säga upp ditt Medlemskap kommer vi antingen att meddela Dig via e-post eller vanlig post.

8. Skadelöshetsåtagande och Ansvarsbegränsning

Om någon inleder ett krav eller tvist mot oss i anslutning till Din användning av Tjänsterna för illegala aktiviteter eller andra aktiviteter av Dig, ska Du hålla oss skadeslösa från och mot alla skador, förluster och utgifter av vart slag, inkluderande rimliga advokatkostnader, avseende sådant krav.

VI FÖRSÖKER HÅLLA TJÄNSTERNA I DRIFT, VIRUSFRIA OCH SÄKRA,MEN DU ANVÄNDER TJÄNSTERNA PÅ EGEN RISK. VI TILLHANDAHÅLLER TJÄNSTERNA UTAN KOSTNAD, SOM DE ÄR OCH TILLGÄNGLIGA UTAN NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE OCH ICKEINTRÅNG. VI GARANTERAR INTE ATT DESSA TJÄNSTER ALLTID KOMMER ATT VARA SÄKRA ELLER FELFRIA ELLER ATT DE ALLTID KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT, FÖRSENING ELLER BRISTER. MECENAT ANSVARAR INTE FÖR UTOMSTÅENDES HANDLINGAR, INNEHÅLL, INFORMATION ELLER UPPGIFTER OCH DU BEFRIAR OSS, VÅRA STYRELSELEDAMÖTER, BEFATTNINGSHAVARE,ANSTÄLLDA OCH OMBUD FRÅN EVENTUELLA KRAV OCH SKADESTÅND, KÄNDA OCH OKÄNDA SOM UPPSTÅR UR, ELLER PÅ NÅGOT SÄTT I ANSLUTNING TILL KRAV DU KAN HA MOT SÅDAN UTOMSTÅENDE PART.

MECENAT ANSVARAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA INKLUDERANDE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELL OLYCKSFALLS-, FÖLJD-, DIREKT ELLER INDIREKT SKADA ELLER FÖRLUST AV DATA SOM UPPSTÅR UR ELLER I ANSLUTNING TILL DIN ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA. MECENATS SAMMANLAGDA ANSVAR SKA UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER BEGRÄNSAS TILL ETT HUNDRA4(100) EURO. GÄLLANDE LAGSTIFTNING KANSKE INTE TILLÅTER BEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET AV ANSVAR ELLER OLYCKSFALLS- ELLER FÖLJDSKADOR, I VILKET FALLBEGRÄNSNINGEN ELLER UTESLUTANDET OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG. I SÅDANT FALL SKA MECENATS ANSVAR VARA BEGRÄNSAT SÅ LÅNGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER.

9. Tvistelösning

Dessa Allmänna Villkor, och eventuell utomobligatorisk förpliktelse som uppstår ur eller i anslutning till dem, ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock med undantag för sådana internationellt privaträttsliga bestämmelser som medför tillämpning av rätten i någon annan jurisdiktion.

Tvist med anledning av dessa Allmänna Villkor ska avgöras av allmän domstol med Göteborgs tingsrätt som första instans.

10. Övriga bestämmelser 

Dessa Allmänna Villkor, inkluderande Integritetspolicyn och Cookie policyn, utgör hela avtalet mellan Dig och Mecenat med anledning av Tjänsterna och Medlemskapet.

Mecenat har rätt att när som helt, utan att inhämta föregående godkännande, ändra design, drift och utförande av Tjänsterna.

Om någon del av dessa Allmänna Villkor anses vara ogiltig eller icke-verkställbar på grund av tillämplig tvingande lag, ska återstoden gälla med full kraft och effekt.

Eventuell befrielse från dessa Allmänna Villkor ska vara skriftlig och vederbörligen undertecknad av Mecenat. Om vi inte verkställer någon bestämmelse av dessa Allmänna Villkor, ska det inte anses utgöra befrielse.

Du får inte överlåta några av Dina rättigheter eller skyldigheter under dessa Allmänna Villkor till utomstående utan vårt medgivande.

Vi får fritt överlåta alla våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Allmänna Villkor i samband med fusion, förvärv, eller försäljning av tillgångar, eller enligt lag eller på annat sätt.

Ingenting i dessa Allmänna Villkor ska hindra oss från att följa gällande lag.

Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats Dig.

11. Kontakta Mecenat

Mecenat AB är personuppgiftsansvarig för Din information. Mecenat är alltid mån om att höra Din åsikt om våra Tjänster och Du är välkommen att kontakta oss via post eller e-post på:

Mecenat AB
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg

Support@mecenat.com

 

Mecenats Integritetspolicy

Mecenat AB (”Mecenat", "Mecenat Alumni", ”vi”, ”oss” eller ”vår”) har som mål att erbjuda sina medlemmar attraktiva rabatter och erbjudanden från sina samarbetspartners.

Vår Integritetspolicy är en integrerad del av våra Allmänna Villkor. Ord som definieras med stor begynnelsebokstav i de Allmänna Villkoren har samma betydelse i denna Integritetspolicy.

Denna Integritetspolicy förklarar hur vi skyddar Din integritet när Du delar Dina personuppgifter med oss genom Ditt medlemskap och Din användning av Tjänsterna, och särskilt hur vi samlar in, använder, delar och skyddar Dina personuppgifter i relation till våra Tjänster. När Du klickar i rutan för godkännande och fortsätter att använda Tjänsterna, eller går in på vår sajt eller mobilapp, bekräftar Du och godkänner denna Integritetspolicy. Du lämnar härmed Ditt medgivande till att vi samlar in, använder, behandlar och delar Dina uppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

1. Vilken information samlar vi in

Information Du lämnar och vad Du gör. Vi samlar in den information Du lämnar när Du registrerar Ditt Medlemskap och använder våra Tjänster (inklusive när Du sms:ar eller kommunicerar med andra medlemmar). Det kan inkludera information om innehållet Du lämnar, som t.ex. var Du befinner Dig. Vi kan också samla information om hur Du använder våra Tjänster, t.ex. vilken typ av erbjudanden Du tittar på, följer eller hur ofta och hur länge Du är aktiv.

Information om Din enhet. Vi samlar in information från och om datorer, mobiltelefoner och andra enheter där Du installerar eller har åtkomst till våra Tjänster, beroende på vilka tillstånd Du ger. Vi kan samköra information vi samlar in från Dina olika enheter. Nedan hittar Du exempel på information vi kan samla in från Dina enheter:

(a) operativsystem, version på hårdvara, enhetens inställningar, fil- och mjukvarunamn och -typer, och enhetens identifierare.
(b) enhetens plats, inklusive särskilda geografiska läge, som t.ex. via GPS-, Bluetooth-, wifi-signaler eller annan tillgänglig teknologi.
(c) anslutningsinformation, som t.ex. namnet på din mobiloperatör eller ISP, webbläsare, språk och tidszon, mobilnummer och IP adress.

Vi kan också spåra Din platsinformation i realtid med ”pixel tags”, ”web beacons”, ”JavaScript”, fysiska beacons eller liknande teknologier.

Vissa Tjänster kan bland annat göra det möjligt att spåra Dina aktiviteter som användare på olika sajter eller som mottagare av e-postmeddelanden.

Information från sajter och mobilappar som använder eller interagerar med våra Tjänster. Vi samlar in information om när Du besöker eller använder våra samarbetspartners sajter och mobilappar som använder eller interagerar med våra Tjänster (t.ex. när de erbjuder produkter eller tjänster baserat på eller genom våra Tjänster). Detta inkluderar information om sajten och mobilappen Du besöker, Din användning av våra Tjänster på de sajterna och mobilapparna samt information som den som utvecklat eller ger ut mobilappen eller sajter lämnar till dig eller oss.

Information som andra lämnar och vad de gör. Vi samlar också in uppgifter som andra medlemmar lämnar när de använder våra Tjänster, inklusive information om Dig, som t.ex. när de delar eller vidarebefordrar ett erbjudande till Dig, skickar meddelanden till Dig eller interagerar med Dig på annat sätt.

2. Hur använder vi uppgifterna vi samlar in

Tjänsterna Vi använder Dina uppgifter för att kunna rikta erbjudanden till Dig inom ramen för tillhandahållande, förbättring och utveckling av Tjänsterna och Du samtycker härmed till sådan behandling.

Vi kan leverera våra Tjänster, anpassa innehållet av Tjänsterna till Dig personligen och lämna förslag till Dig genom att använda den information vi samlar in för att förstå hur Du använder och interagerar med våra Tjänster och andra medlemmar.

Det betyder att vi också använder uppgifterna för marknadsföringsändamål, för att kunna besluta om och administrera Medlemskap och för att tillhandahålla relevanta Tjänster.

Vi har även en segmenterad databas med Dina personuppgifter och analyserar dem (s.k. Profiling) för att anpassa Tjänsterna till Dina intressen. Vi kan också lämna information vidare, t.ex. angående Medlemskap eller Dina beställningar, till de samarbetspartners som utför tjänsten eller tillhandahåller produkten Du beställt genom våra Tjänster. Personuppgifterna kan också användas i marknadsföringssyften för att hitta var Du befinner dig.

Vi använder cookies och liknande teknologi för att tillhandahålla och ge stöd till våra Tjänster och för varje ändamål som anges och beskrivs i denna sektion av Integritetspolicyn. Var god och läs igenom vår Cookie Policy för mer information.

Kommunikation med Dig. Vi använder Dina uppgifter för att skicka Dig marknadsföring, kommunicera med Dig om våra Tjänster och för att lämna information om våra policys och villkor. Vi använder också Din information för att svara Dig när Du kontaktar oss. Vänligen notera att Du eventuellt inte kan välja bort särskilda service-relaterade meddelanden som vi anser är avgörande för Tjänsterna.

Säkerhet. Vi använder den information vi har för att hjälpa till att kontrollera Ditt Medlemskap och Dina aktiviteter, för att främja säkerhet och trygghet till och från våra Tjänster, t.ex. undersöka misstänkta aktiviteter eller överträdelser av våra villkor och policys. Vi kan skydda kontot för Ditt Medlemskap genom att använda team med IT-tekniker, automatiserade system och avancerad teknologi som t.ex. kryptering och maskininlärning.

3. Hur skyddar vi och överför Dina personuppgifter

Överföring av information. Användningen av de uppgifter vi samlar in, inklusive Dina personuppgifter, kan leda till att uppgifter behandlas tillsammans med uppgifter i andra register i andra jurisdiktioner i världen (både inom och utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), och att Dina personuppgifter överförs till och behandlas av andra företag inom Mecenats koncern eller av samarbetspartners för de ändamål som anges i denna Integritetspolicy. Vi använder standardklausuler i avtal som godkänts av Europeiska Kommissionen, antar andra sätt under EU-lagstiftning, och genom att godkänna denna Integritetspolicy lämnar Du ditt samtycke till att överföra Dina personuppgifter till olika länder (både inom och utom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

Dela genom våra Tjänster. Andra medlemmar kan dela information om Dig när de sms:ar varandra och vidarebefordrar erbjudanden.

När Du använder utomståendes mobilappar, sajter eller andra tjänster som använder eller är integrerade med våra Tjänster kan de också få information om Din användning av Tjänsterna och innehållet i de meddelanden Du delar och de erbjudanden Du vidarebefordrar.

Dela med utomstående samarbetspartners. För att kunna tillhandahålla vissa Tjänster (t.ex. riktade erbjudanden) och förbättra våra Tjänster kan vi också överföra och länka Dina Personuppgifter till/med andra databaser inom vår koncern eller till säljare, tjänsteleverantörer, våra samarbetspartners och andra utomstående parter. Vi säljer dock inte personuppgifter till utomstående.

Äganderättsövergång. Om ägandet eller kontrollen av alla eller delar av våra Tjänster eller deras tillgångar förändras, får vi överföra dina uppgifter till den nya ägaren.

4. Hur skyddar vi Dina personuppgifter

För att skydda Dina personuppgifter har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har brandväggar, antivirusprogram och andra IT-säkerhetsåtgärder för att skydda och undvika obehörig åtkomst till Mecenats nätverk.

Tjänsterna kan innehålla länkar till andra sajter eller appar (t.ex. våra samarbetspartners sajter). Vi ansvarar inte för behandling av personuppgifter på andra sajter eller på utomståendes applikationer.

5. Åtkomst till dina personuppgifter

Vi lagrar uppgifterna så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra produkter och tjänster till Dig, andra medlemmar och våra samarbetspartners. Information som är kopplad till Ditt Medlemskap kommer att behållas tills Du avslutar Ditt Medlemskap.

Du har rätt att, utan kostnad, få information om hur vi behandlar Dina personuppgifter. Om du vill ha denna information, ska du skicka oss en skriftlig begäran till de kontaktuppgifter som finns nedan under punkt 7. Du har alltid rätt att kräva rättning, blockering eller radering av Dina personuppgifter.

Du har också rätt att när som helst återkalla Ditt medgivande för behandling av Dina personuppgifter. Återkallandet kan begränsas till att bara avse delar av behandlingen.

Du kan utöva Din rätt till åtkomst, rättning och radering genom att använda kontaktuppgifterna nedan under punkt 7.

6. Ändringar

Mecenat förbehåller sig rätten att när som helst i tiden ändra denna Integritetspolicy. För att Du ska kunna ta ställning till de ändrade villkoren innan Du fortsätter att använda Tjänsterna, kommer vi att meddela Dig genom att skicka meddelande genom Tjänster och/eller skicka Dig ett e-postmeddelande.

Om du inte håller med den nya Integritetspolicyn står det Dig fritt att avvisa den. Tyvärr kommer Du så fall inte längre kunna ha åtkomst till eller använda våra Tjänster. Om Du på något sätt använder våra Tjänster efter ändring av Integritetspolicyn, samtycker Du till den nya versionen.

7. Kontakta Mecenat

Mecenat AB är personuppgiftsansvarig för Din information. Mecenat är alltid mån om att höra Din åsikt om våra Tjänster och Du är välkommen att kontakta oss via post eller e-post på:

Mecenat AB
Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg

Support@mecenat.com

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies. OK